เทศบาลตำบลวังกะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมประชาคม บูรณาการระดมความคิดเห็นภาคประชาชน เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วันนี้ (12 ตุลาคม 2564) เวลา 10.00 น ที่จุดชมวิวเทศบาลตำบลวังกะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายวิจารณ์ กุลชนะรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลวังกะ เปิดการประชุมประชาคมท้องถิ่นเทศบาลตำบลวังกะ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวังกะ หัวหน้าส่วนการงานเทศบาลตำบลวังกะ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน ตลอดจนประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมการประชุม ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

สำหรับการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อระดมความคิดเห็น รวบรวมความต้องการจากประชาชน ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์และผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐอย่างแท้จริง สำหรับ ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม เช่น การปรับปรุงสนามกีฬา ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบประปา สัญญาณไฟ ป้ายเตือนจราจร และการจัดตั้งคณะกรรมการการท่องเที่ยวในเขตเทศบาล เป็นต้น ซึ่งทางเทศบาลจะนำข้อมูลที่ได้มาประกอบการจัดทำโครงการ เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนในพื้นที่ ต่อไป

จริยา ปุงบางกะดี่ ผู้สื่อข่าว สวท.สังขละบุรี รายงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :

image
คณะผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
image
พิธีประดับอินทรธนูแก่ข้าราชการ หลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลอง ปฏิบัติหน้าที่ราชการกรมประชาสัมพันธ์ " รุ่นที่ ๒๔
image
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ ข้าราชการใหม่ รุ่น 24
image
พิธีประดับอินทรธนูให้แก่ข้าราชการตำแหน่งรองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และประชาสัมพันธ์จังหวัด ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
image
เรา ได้อะไร? ใน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ 26 สิงหาคมนี้ รู้กัน!!
image
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์ เข้ากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่